PZAP është organ i përhershëm, i pavarur kompetent për të vendosur në lidhje me ankesat e lejuara që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor siç është caktuar me Ligjin Nr.08/L-228 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, Ligjin Nr. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës dhe me Rregullat zgjedhore.

pzap objekti

Vendimet e fundit

Të gjitha

27.10.2023

Vendim A57/2023

Shkarko

15.05.2023

Vendim A01/2-2023

Shkarko

25.04.2023

Vendim A01-2023

Shkarko

09.04.2023

Vendim A25/2023

Shkarko

PARASHTRIMI I ANKESAVE PRANË PZAP-IT

Çdo person, i cili ka interes ligjor ose që pohon se i janë shkelur të drejtat që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, mund të parashtrojë ankesën pranë Panelit të Zgjedhjeve për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Formulari i Ankesës

Webfaqe me rëndësi

logo
logo