Qasja në Dokumente Zyrtare

Antigona Murati Aliji
Qasja në dokumente zyrtare

antigona.murati@pzap.ks.org
+3820081209

Të dhënat personale dhe informatat tjera të ndjeshme të pranuara, Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtresa i trajton në pajtim me Ligjin 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Zyrtare për mbrojtjen e të dhënave personale në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa,
Antigona Murati Aliji,
E-mail: antigona.murati@pzap.ks.org
+3820081209