Anetaret e Panelit

Anëtarët e tanishëm

Shukri Sylejmani

Shukri Sylejmani, lindur me datën 12.03.1959, në Rekë Mitrovicë. Diplomuar në Fakultetin Juridik - Universiteti i Prishtinës në vitin 1982. Më 16.02.2010, me dekretin DGJ- 007-2010, nga Presidenti i Republikës është dekretuar gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës. Kryesues i PZAP-it, i emëruar nga data 12.10.2020.

Shukri Sylejmani
Adnan Konushevci

Adnan Konushevci, lindur me datën 27.11.1979. Diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2007. Gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, i emëruar nga data 20.05.2015. Anëtarë  i PZAP-it i emëruar me 31.03.2016.  

Adnan Konushevci
Kymete Kicaj

Kymete Kicaj, lindur me datën 20.05.1974, Greikoc  Prizren. Diplomuar në Fakultetin Juridik – Prishtinë në vitin 2004. Gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prizren, e emëruar nga data 01.01.2013. Anëtare e PZAP-it e emëruar me datën 16.10.2018.

Kymete Kicaj
Burim Ademi

Burim Ademi, lindur me datën 27.09.1981, në Mitrovicë. Diplomuar në Fakultetin Juridik – Universiteti i Prishtinës në vitin 2007.Gjyqtarë në Gjykatën e Apelit, i emëruar nga data 01.07. 2019.Anëtar i PZAP-it i emëruar nga data 14.10.2020

Burim Ademi
Franciska Zhitija Ymeri

Franciska Zhitija Ymeri, e lindur me datën 15.10.1978, ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti Juridik, në vitin 2004.  Gjyqtare në Dhomat e Shkallës së Dytë të Gjykatës Komerciale. Anëtare e PZAP-it emëruar nga data 01.03.2022.

Franciska Zhitija Ymeri
Hajriz Hoti

Hajriz Hoti, lindur me datën 06.10.1974, ka diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2001. Gjyqtar në Departamentin për Çështje Administrative në Gjykatën e Apelit të Kosovës. Anëtar i PZAP-it i emëruar nga data 21.11.2023.

Hajriz Hoti
Arsim Hamzaj

Arsim Hamzaj, lindur me datën 25.07.1980, ka diplomuar në vitin 2005 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Gjyqtar në Divizionin Civil të Departamentit të Përgjithshëm të Gjykatës së Apelit të Kosovës. Anëtar i PZAP-it emëruar nga data 21.11.2023.

Arsim Hamzaj

Anëtarët e mëhershëm