Misioni

Logo e re

Me qëllim të fuqizimit të demokracisë, jemi të përkushtuar që me profesionalizëm, paanshmëri dhe në kohë të zgjidhim
kontestet zgjedhore për të siguruar të drejtat për të gjithë akterët lidhur me procesin zgjedhor.