IPŽP je stalni nezavisni organ nadležan za odlucivanje u vezi sa dozvoljenim zalbama i molbama koje se ticu izbornog procesa kao sto je odredeno ovim zakonom i izbornim pravilima.

Vendimet e fundit

Të gjitha

28.12.2021

Odluka A965/2021-LI

Shkarko

28.12.2021

Odluka A964/2021-LI

Shkarko

28.12.2021

Odluka A963/2021-LI

Shkarko

28.12.2021

Odluka A962/2021-LI

Shkarko

Njoftimet e fundit

Të gjitha

PARASHTRIMI I ANKESAVE PRANË PZAP-IT

Çdo person, i cili ka interes ligjor ose që pohon se i janë shkelur të drejtat që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, mund të parashtrojë ankesën pranë Panelit të Zgjedhjeve për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

Formulari i Ankesës

Webfaqe me rëndësi

logo
logo