Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
46808-11-2019 10:10:00Apel/Žalba na Odluku/AppealPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKQNRFerizaj/Uroševac/FerizajMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
46508-11-2019 09:55:00Apel/Žalba na Odluku/AppealAnton QuniKQZPrizren/Prizren/PrizrenMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
46408-11-2019 09:50:00Apel/Žalba na Odluku/AppealSylejman MeholliKVVVushtrri/Vučitrn/VushtrriMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
46108-11-2019 09:30:00Apel/Žalba na Odluku/AppealPLE - Partia Liberale EgjiptianeKQZPejë/Peč/PejaShpërndarja e Ulëseve në Parlament/Raspodela mesta za Parlament/Distribution of seats to parliamentI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal
46008-11-2019 09:30:00Apel/Žalba na Odluku/AppealPLE - Partia Liberale EgjiptianeKQZPejë/Peč/PejaParregullësi në KVV-KKZ-QNRI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
46308-11-2019 09:30:00Apel/Žalba na Odluku/AppealLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPodujevë/Podujevo/PodujevoMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
45908-11-2019 09:20:00Apel/Žalba na Odluku/AppealKosovare MurseliKQZPrishtinë/Priština/PristinaAnkesë kundër vendimit te KQZ-sëI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
45808-11-2019 09:10:00Apel/Žalba na Odluku/AppealFidan KlinakuKVVVushtrri/Vučitrn/VushtrriMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
45608-11-2019 09:00:00Apel/Žalba na Odluku/AppealKoalicioni NISMA-AKR-PDKQZPrishtinë/Priština/PristinaAnkesë kundër vendimit te KQZ-sëI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
45708-11-2019 09:00:00Apel/Žalba na Odluku/AppealKoalicioni NISMA-AKR-PDKQZPrishtinë/Priština/PristinaAnkesë kundër vendimit te KQZ-sëI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal