Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
111612-11-2021 14:25:00Apel/Žalba na Odluku/AppealLendita Krasniqi-LVVKQZObiliq/Obilič/ObilicMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline
111312-11-2021 14:15:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaPërdorimi i fëmijëve gjatë fushatës/ Korišćenje dece tokom kampanje/ Using childrens during campaignI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
111412-11-2021 14:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në trafostacion publik/Postavljanje postera na javnu trafostanicu/Placement of posters on public electrical transformer boxI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
111212-11-2021 10:45:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKVushtrri/Vučitrn/VushtrriBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e parregullt/Odbačena kao neuredna/Rejected due to Irregularities
111111-11-2021 17:25:00Apel/Žalba na Odluku/AppealLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaVendosja e materialit zgjedhor ne hapesira publikeI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
111010-11-2021 14:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
110910-11-2021 11:00:00Apel/Žalba na Odluku/AppealAgim Sahiti-LDKKQZ-KVVMalishevë/Mališevo/MalisheveMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
110708-11-2021 15:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaVendosja e materialit zgjedhor ne hapesira publikeI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal
110808-11-2021 15:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKPrishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në shtylla të ndriqimit publik, gjatë fushatës zgjedhore/Postavljanje postera na stubove za javno osvetljenje tokom izborne kampanje/Placing posters on public lightening poles furing the election campaignI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
110508-11-2021 15:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaVendosja e materialit zgjedhor ne hapesira publikeI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided