Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
113714-11-2021 11:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRNPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
112214-11-2021 11:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
112314-11-2021 11:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
112014-11-2021 10:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
112114-11-2021 10:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
113514-11-2021 09:54:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
111813-11-2021 13:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në shtylla të ndriqimit publik, gjatë fushatës zgjedhore/Postavljanje postera na stubove za javno osvetljenje tokom izborne kampanje/Placing posters on public lightening poles furing the election campaignI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
111913-11-2021 13:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
111712-11-2021 14:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaVendosja e materialit zgjedhor ne hapesira publikeI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal
111512-11-2021 14:25:00Apel/Žalba na Odluku/AppealLendita Krasniqi-LVVKQZObiliq/Obilič/ObilicMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline