Qasja në Dokumente Zyrtare

Antigona Murati
Qasja në dokumente zyrtare

antigona.murati@pzap.ks.org
+3820081209

Të dhënat personale dhe informatat tjera të ndjeshme të pranuara, Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtresa i trajton në pajtim me Ligjin 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.”

Zyrtare për mbrojtjen e të dhënave personale në Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtresa,
Antigona Murati,
E-mail: Antigona.Murati@pzap.ks.org
+3820081209