Kerkim i avancuar

Njoftim për shpalljen e rezultatit të procedurës së rekrutimit

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores
Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për kandidatin e
suksesshëm të rekomanduar nga KPSHC, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit të shpallur me datë 24.03.2018, për pozitën e punës: Drejtor i Departamentit Ligjor.

Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit Ligjor
Nr.ref.RN00002908
Emri dhe Mbiemri i Kandidatit: Halil Cenaj
Pikët e përgjithshme te fituara ( me përqindje): 70.8%

Prishtinë
Datë: 04.05.2018

Njoftim për shpalljen e rezultatit të procedurës së rekrutimit

4 Maj, 2018