Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
2715-03-2017 15:20:00Apel/Žalba na Odluku/AppealTË PAVARURIT E MITROVICËSKomisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)Mitrovica Veriore/Severna Mitrovica/North MitrovicaApel ndaj vendimit të KQZ-së/ Žalba na odluku CIK-a/ Appeal against CEC decisionDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
2309-03-2017 00:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintSelvie KurtiKomisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)Mitrovicë/Mitrovica/MitrovicaShpërndarja e ulëseve për kuvend komunal/Raspodela mesta za skupštinu opštine/Distribution of seats for the municipal assemblyI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
909-02-2017 14:00:00Apel/Žalba na Odluku/Appeal PARTIA LIBERALE E KOSOVËS - PLKKomisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)Prishtinë/Priština/PristinaPezullim i Subjektit Politik nga regjistri i artive Politike/ Suspendovanje Političko Subjekta sa registra politički partia/ Suspension of a political entity from the register of political partiesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
12419-12-2016 16:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe Internews KosovaPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
12519-12-2016 16:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe Internews KosovaNISMA PËR KOSOVËNPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
12619-12-2016 16:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe Internews KosovaNISMA PËR KOSOVËNPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
12219-12-2016 15:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintNISMA PËR KOSOVËNLirije CakiqiGllogoc/Glogovac/GlogovacVotim në emër të dikujt tjetër/Glasanje u ime drugog lica/Voting on behalf of someone elseI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPKonstatohet e tërhequr ankesa/ Žalba se smatra povučenom/ Complain is concluded as whithdrawn
12319-12-2016 15:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintNISMA PËR KOSOVËNKQZ - KKZ - Zyrtar i KQZ-sëGllogoc/Glogovac/GlogovacParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPKonstatohet e tërhequr ankesa/ Žalba se smatra povučenom/ Complain is concluded as whithdrawn
10905-12-2016 16:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe INTERNEWS KosovaArlind Istogu, kryesues i vendvotimit 02D QV0318/EPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
11105-12-2016 16:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe INTERNEWS KosovaKryesuesi i KVV-së në QV 0318E/01RPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected