Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
220-07-2017 14:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintJedinstvena Goranska Partija - JGPHaxhi BerishaDragash/Dragaš/DragashParregullësi në KVV-KKZ-QNRVendim i Gjykates Supreme/Odluka Vrnhog Suda/Supreme Court Decision
106-07-2017 15:45:00Apel/Žalba na Odluku/AppealPARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM - PAIKomisioni Qendror i Zgjedhjeve - KQZSuharekë/Suva Reka/Suva RekaMos emërimi në mënyrë proporcionale i anëtarëve të KVV-ve, nga KQZ/Neproporcionalno imenovanje članova BO-a, od strane CIK-a/Failure of CEC to nominate CDO members proportionallyI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
42403-07-2017 01:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintIsa AgushiKeshilli i Vendvotimi KVVGjilan/Gnjilane/GjilanParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
37430-06-2017 14:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintMuhamet MustafaKomisioni i Vendvotimit - KVVPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court DecisionRefuzohet/Odbijena/Rejected
42330-06-2017 14:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintHaki DemolliKVVPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
42230-06-2017 14:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintLulzim KabashiKVVPrizren/Prizren/PrizrenParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
42130-06-2017 14:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintNaser OsmaniKVVLipjan/Lipjan/LipjanParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
41930-06-2017 14:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintValon RamadaniKVVFerizaj/Uroševac/FerizajParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
41730-06-2017 14:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintMirjeta KalludraKVVKlinë/Klina/KlinaParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
41830-06-2017 14:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintValon RamadaniKVVFerizaj/Uroševac/FerizajParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided