Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
35821-06-2017 11:15:00Ankesë/Žalba/ComplaintFikrim Damka, KDTPAgim Kume, Anetar i KVV-së 2004a/07RPrizren/Prizren/PrizrenKeqpërdorim i votave gjatë procesit të numërimit dhe mos regjistrimi në FPR ose FRK/Zloupotreba glasova tokom procesa prebrojavanja i njihovo ne registrovanje u OUR/Misuse of votes during the counting process and failure to register them to RCFDuke pritur për koment/Cekanje za Koment/Waiting for Comment
35715-06-2017 11:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintKoalicioni PDK-AAK-NISMA-PD-LB-PSHDK-PK-ADK-REK-PB-PSD-BKKKVVMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline
35614-06-2017 13:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintSerten IvanovicKomisioneret e KVVGjilan/Gnjilane/GjilanMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal
35514-06-2017 13:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintEmin HysenajKomisioneret e KVVPejë/Peč/PejaKeqpërdorim i votave gjatë procesit të numërimit dhe mos regjistrimi në FPR ose FRK/Zloupotreba glasova tokom procesa prebrojavanja i njihovo ne registrovanje u OUR/Misuse of votes during the counting process and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal
35414-06-2017 11:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintKoalicioni LDK-AKRKVVPodujevë/Podujevo/PodujevoMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal
34813-06-2017 16:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintPKS - Partija Kosovski SrbaMirko SimovicLeposaviq/Leposavič/LeposaviqParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline
34113-06-2017 16:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintPKS - Partija Kosovski SrbaJelena Stevanovic - PKSLeposaviq/Leposavič/LeposaviqParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline
34213-06-2017 16:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintPKS - Partija Kosovski SrbaJulija Vukashinovic - SLSLeposaviq/Leposavič/LeposaviqParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline
35113-06-2017 16:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintPKS - Partija Kosovski SrbaVirijevic SanjaLeposaviq/Leposavič/LeposaviqParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline
34513-06-2017 16:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintPKS - Partija Kosovski SrbaBiljana Pelevic - PKSLeposaviq/Leposavič/LeposaviqParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline