Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
305-03-2018 14:40:00Apel/Žalba na Odluku/AppealPRK - Partia Republikane e KosovësKomisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)Prishtinë/Priština/PristinaPezullim i Subjektit Politik nga regjistri i artive Politike/ Suspendovanje Političko Subjekta sa registra politički partia/ Suspension of a political entity from the register of political partiesDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
222-01-2018 15:15:00Apel/Žalba na Odluku/AppealKTAP - KOSOVA TÜRK ADALET PARTİSİKomisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)Prizren/Prizren/PrizrenApel ndaj vendimit të KQZ-së/ Žalba na odluku CIK-a/ Appeal against CEC decisionDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
119-01-2018 10:18:00Apel/Žalba na Odluku/AppealFDBK - Fronti Demokratik për Bashkim KombëtarPaneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa(PZAP)Klinë/Klina/KlinaApel kundër vendimit të PZAP-it/ Žalba protiv odluka IPŽP-a/ Appeal against ECAP decisionDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
115-01-2018 08:30:00Apel/Žalba na Odluku/AppealFDBK - Fronti Demokratik për Bashkim KombëtarKomisioni Qendror i Zgjedhjeve(KQZ)Klinë/Klina/KlinaApel ndaj vendimit të KQZ-së/ Žalba na odluku CIK-a/ Appeal against CEC decisionDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
114222-12-2017 13:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKKQZIstog/Istok/IstogParregullësi në KVV-KKZ-QNRVendim i Gjykates Supreme/Odluka Vrnhog Suda/Supreme Court Decision
113518-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogManipulim me vota/ Manipulacija sa glasovima /Manipulation of votesDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
113218-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
113918-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
113618-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
112918-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision