NAJČEŠĆA PITANJA

 1. Šta je Izborni panel za žalbe i predstavke?

IPŽP je nezavisna institucija koja je odgovorna da odluči o žalbama i predstavkama u vezi sa izbornim procesom.

 1. Ko ima pravo žalbe?

Pravo žalbe imaju svi građani sa pravom glasa, predstavnici političkih subjekata, članovi biračkih odbora i domaći posmatrači.

 1. Gde mogu da nađem obrazac žalbe?

Obrasce IPŽP-a možete naći u biračkim centrima, u kancelarijama IPŽP-a i na internet stranici IPŽP-a (http://pzap.rks-gov.net/wp-content/uploads/2015/09/Formulari-i-Ankesave-Shqip-04042012.pdf).   Ukoliko nemate pristup nijednom obrascu, žalbu možete ispisati i na običnom parčetu papira.

 1. Kakve informacije žalba treba da sadrži?

Žalba treba da sadrži sledeće informacije:

 • Vaše ime i prezime i kontakt podatke
 • Opis pretpostavljenog prekršaja
 • Datum
 • Vreme
 • Mesto događaja
 • Ime i kontakt podatke osobe koja je načinila pretpostavljeni prekršaj (ukoliko je moguće)
 • Potvrdu istinitosti žalbe, putem potpisa.

 

 1. Kakve dokaze treba priložiti žalbi?

Žalba može sadržati sledeće vrste dokaza:

 • Dokumenat
 • Fotografija
 • Video snimak
 • Audio snimak
 • Ime i kontakt podaci svedoka (ukoliko ima), ili
 • Drugi dokazi.

 

 1. Kada treba da uložim žalbu?

Za žalbe u vezi predizborne kampanje: 24 časa od vremena javljanja događaja

Za žalbe u vezi sa danom izbora: 24 časa od zatvaranja birališta

Za žalbe u vezi sa Centrom za prebrojavanje i rezultate: 24 časa od vremena javljanja događaja.

Samo žalbe uložene u ovim rokovima biće razmotrene.

 1. Gde treba da podnesem žalbu?

Žalbu možete podneti na poštanski fah ili u kancelariji IPŽP-a, na sledećoj adresi:

Ul. „Migjeni“ b.b. Priština, Kosovo, 10000.

 1. Kada ću dobiti odgovor od IPŽP-a?

IPŽP će odlučiti po vašoj žalbi u roku od 72 sata.

 1. O kakvim žalbama IPŽP može odlučivati?

IPŽP može odlučivati o žalbama u vezi sa sledećim pitanjima:

 • Ukoliko politički subjekat pruži neistinite informacije o prikladnosti kandidata
 • Ukoliko politički subjekat prekrši Kodeks ponašanja
 • Ukoliko politički subjekat ne podnese izveštaj o finansijama u propisanom vremenskom roku ili ukoliko podnese izveštaj koji je nepotpun ili netačan
 • Nesporazumi u vezi sa političkim događajima na javnim mestima
 • Žalba na postupke na biračkom mestu
 • Ukoliko članovi biračkih odbora nominovani iz reda političkih subjekata ili NVO-a ne pohađaju obuku i ne obave svoje dužnosti na biračkom mestu, shodno smernicama Opštinske izborne komisije
 • Ukoliko politički subjekat nije uklonio kampanjski materijal ili je viđen kako postavlja materijale na udaljenosti od 100m od biračkog mesta ili centra, u roku od 25 sati pre početka glasanja.
 • Ukoliko neki član biračkog odbora ima primedbe na rezultate navedene po biračkom mestu.
 • Sprovođenje procesa prebrojavanja u Centru za prebrojavanje i rezultate (CPR)
 • Osobe kojima je povređeno pravo na izborni proces.

 

 1. IPŽP može odlučivati po žalbama u vezi sa ovim pitanjima:
 • Žalba na odluku CIK-a o odbijanju prijave za potvrđivanje političkog subjekta
 • Žalba na odluku CIK-a o odbijanju potvrđivanja liste kandidata političkog subjekta
 • Žalba na odluku CIK-a o odbijanju akreditacije nekog lica ili organizacije u svojstvu izbornog posmatrača
 • Žalba u vezi sa priznavanjem ili odbacivanjem svojstva birača van Kosova
 • Žalba na odluke CIK-a pomenute u članu 122 Zakona o opštim izborima.

 

 1. Na koji način se sankcionišu izborni prekršaji?

Izborni prekršaji, kao što su uklanjanje, pokrivanje ili oštećivanje postera, nepravilnosti na skupovima drugih političkih subjekata ili obećanja finansijske nagrade u zamenu za glas, kažnjive su novčanim kaznama do 50,000 EUR.

Krivična dela protiv izbornog prava, kao i povreda prava na kandidovanje ili glasanje, pretnja kandidatima, zloupotreba službenog položaja ili falsifikovanje rezultata kažnjivi su kaznom zatvora, u trajanju od 6 meseci do 5 godina.

 1. Da li imam pravo da podnesem žalbu na odluke IPŽP-a?

Da, žalbu možete podneti Vrhovnom sudu i to u sledećim slučajevima:

– u slučaju kada je izrečena novčana kazna viša od 5,000 €, ili

– u slučaju kada predmet dotiče neko od osnovnih prava.