Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
62116-10-2021 16:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKJeton ZogjaniFushë Kosovë/Kosovo Polje/Fushe KosoveThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayNe Progres/U Progresu/In Progress
62216-10-2021 16:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKIsen BarbatovciFushë Kosovë/Kosovo Polje/Fushe KosoveThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayNe Progres/U Progresu/In Progress
62016-10-2021 15:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayNe Progres/U Progresu/In Progress
61915-10-2021 11:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Podujevë/Podujevo/PodujevoVendosja e posterave në trafostacion publik/Postavljanje postera na javnu trafostanicu/Placement of posters on public electrical transformer boxNe Progres/U Progresu/In Progress
61815-10-2021 11:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLipjan/Lipjan/LipjanVendosja e posterave në shtylla të ndriqimit publik, gjatë fushatës zgjedhore/Postavljanje postera na stubove za javno osvetljenje tokom izborne kampanje/Placing posters on public lightening poles furing the election campaignNe Progres/U Progresu/In Progress
61715-10-2021 11:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në shtylla të ndriqimit publik, gjatë fushatës zgjedhore/Postavljanje postera na stubove za javno osvetljenje tokom izborne kampanje/Placing posters on public lightening poles furing the election campaignNe Progres/U Progresu/In Progress
61613-10-2021 17:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në ndertesa publike ose godina/Postavljanje postera na javne zgrade ili ustanove/Placing posters on public buildings Duke pritur për koment/Cekanje za Koment/Waiting for Comment
61512-10-2021 15:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaBërja e fushates në institucione publike/Razvijanje kampanje u javnim unstanovama/Election campain in public institutionsDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
61411-10-2021 10:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!RTKPrishtinë/Priština/PristinaMostransparenca e mediumit publik/Netransparentnost javnog servisa/Non-transparency of a public mediaNe Progres/U Progresu/In Progress
61309-10-2021 16:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLista e Pavarur BEKIM JASHARISkënderaj/Srbica/SkenderajPresion ndaj votuesve për ta votuar subjektin e caktuar politik/Pritisak nad biračima da glasaju određeni politički subjekat/Pressure on voters to vote a certain political subjectI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e pasafatshme/Odbačena kao neblagovremena/Rejected due to missing the deadline