Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
113614-11-2021 17:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPRefuzohet/Odbijena/Rejected
113214-11-2021 17:15:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKViti/Vitina/VitiThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
113114-11-2021 16:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPodujevë/Podujevo/PodujevoBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
113014-11-2021 15:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
112914-11-2021 14:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Gjilan/Gnjilane/GjilanNxitja e urrejtjes/ Podsticanje mržnje/ Encouraging hatredNe Progres/U Progresu/In Progress
112714-11-2021 14:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaNxitja e urrejtjes/ Podsticanje mržnje/ Encouraging hatredI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
112814-11-2021 14:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKIstog/Istok/IstogBërja e fushatës përmes rrjetit social/Razvijanje kampanje putem društvene mreže/Electoral campaigning through the social networkI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
112614-11-2021 14:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKVushtrri/Vučitrn/VushtrriFalsifikim i kartelës identifikuese të vëzhguesit/Falsifikacija identifikacione kartice posmatrača/Forging the observer's identification cardI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPHidhet e palejuar/Odbačena kao nedozvoljena/Rejected as illegal
112414-11-2021 13:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
112514-11-2021 13:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPE vendosur pjesërisht/Delimično odlučena/Partially Decided