Advanced Search
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
520-05-2019 09:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintRrjeti Ballkanik për gazetari Hulumtuese dhe Kosova News (BIRN dhe IKS)Komisioneret e QVPrishtinë/Priština/PristinaVotim pa dokumente valide/Glasanje bez važećih dokumenata/Voting with invalid documentsNe Progres/U Progresu/In Progress
620-05-2019 09:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintRrjeti Ballkanik për gazetari hulumtuese dhe Kosova News-(BIRN-KDI)Komisioner të QVPrishtinë/Priština/PristinaMos përputhje në mes të fletëvotime dhe nënshkrimeve në LPV/Neusklađenost između broja glasačkih listića i broja potpisa u KBS-u/Inconsistency between ballot papers and signatures in FVLNe Progres/U Progresu/In Progress
217-05-2019 14:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintInstituti Demokratik i Kosoves-KDISRPSKA LISTAPrishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në ose mbi rrugë publike/Postavljanje postera na ili preko javne ulice/Placing posters on public roadsNe Progres/U Progresu/In Progress
317-05-2019 14:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintInstituti Demokratik i Kosovës-KDISRPSKA LISTAPrishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në ose mbi rrugë publike/Postavljanje postera na ili preko javne ulice/Placing posters on public roadsNe Progres/U Progresu/In Progress
417-05-2019 14:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintInstituti Demokratik i Kosovës-KDISRPSKA LISTAPrishtinë/Priština/PristinaVendosja e posterave në ose mbi rrugë publike/Postavljanje postera na ili preko javne ulice/Placing posters on public roadsNe Progres/U Progresu/In Progress
124-04-2019 16:00:00Apel/Žalba na Odluku/AppealSRPSKA LISTAKQZMitrovica Veriore/Severna Mitrovica/North MitrovicaApel ndaj vendimit të KQZ-së/ Žalba na odluku CIK-a/ Appeal against CEC decisionI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAPMiratohet/Usvojena/Decided
305-03-2018 14:40:00Apel/Žalba na Odluku/AppealPRK - Partia Republikane e KosovësKomisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)Prishtinë/Priština/PristinaPezullim i Subjektit Politik nga regjistri i artive Politike/ Suspendovanje Političko Subjekta sa registra politički partia/ Suspension of a political entity from the register of political partiesDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
222-01-2018 15:15:00Apel/Žalba na Odluku/AppealKTAP - KOSOVA TÜRK ADALET PARTİSİKomisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ)Prizren/Prizren/PrizrenApel ndaj vendimit të KQZ-së/ Žalba na odluku CIK-a/ Appeal against CEC decisionDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
119-01-2018 10:18:00Apel/Žalba na Odluku/AppealFDBK - Fronti Demokratik për Bashkim KombëtarPaneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa(PZAP)Klinë/Klina/KlinaApel kundër vendimit të PZAP-it/ Žalba protiv odluka IPŽP-a/ Appeal against ECAP decisionDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
115-01-2018 08:30:00Apel/Žalba na Odluku/AppealFDBK - Fronti Demokratik për Bashkim KombëtarKomisioni Qendror i Zgjedhjeve(KQZ)Klinë/Klina/KlinaApel ndaj vendimit të KQZ-së/ Žalba na odluku CIK-a/ Appeal against CEC decisionDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision