Napredna pretraga
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
35407-11-2019 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintNISMA PËR KOSOVËNKVVPrishtinë/Priština/PristinaVjedhja e votave përbrenda subjektit politik/Krađa glasova unutar političkog subjekta/Stealing votes within the political subjectI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35307-11-2019 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintNISMA PËR KOSOVËNKQZPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35507-11-2019 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintNISMA PËR KOSOVËNKVVPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë fushatës zgjedhore/ Nepravilnosti tokom izborne kampanje/ Irregularities during election campaignI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35207-11-2019 18:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintNISMA PËR KOSOVËNKVVPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35107-11-2019 18:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33106-11-2019 18:15:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32006-11-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRNLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
31506-11-2019 16:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKNISMA PËR KOSOVËNPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
31206-11-2019 14:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayNe Progres/U Progresu/In Progress
31306-11-2019 14:45:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaFotografim i votës dhe i fletëvotimit/Fotografisanje glasa i glasačkog listića/Taking picture of the vote and balot paperI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP