Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
32106-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe IKSSRPSKA LISTAPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32206-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe IKSLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32306-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe IKSPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32406-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe IKSSRPSKA LISTAPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32506-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN dhe IKSPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32606-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32706-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRNAdem SalihajPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32806-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRNKoalicioni AAK-PSDPrishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
32906-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRNBrahim SelimajPrishtinë/Priština/PristinaDërgim i SMS-së, në ditën e heshtjes zgjedhore/Slanje SMS-a na dan izborne tišine/Sending SMSs on the election silence dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
21906-10-2019 16:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityNe Progres/U Progresu/In Progress