Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
34007-10-2019 15:15:00Ankesë/Žalba/ComplaintXhafer PlakiqiKVVPrishtinë/Priština/PristinaMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33607-10-2019 10:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Ferizaj/Uroševac/FerizajShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33907-10-2019 10:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKFerizaj/Uroševac/FerizajVendosja e posterave në hapsira private pa lejen e pronarëve/Postavljanje postera na privatnim posedima bez dozvole vlasnika/Placing posters on private spaces without owners permissionI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33407-10-2019 10:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKKQZPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33707-10-2019 10:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Ferizaj/Uroševac/FerizajShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33807-10-2019 10:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Ferizaj/Uroševac/FerizajShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33206-10-2019 18:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaDërgim i SMS-së, në ditën e heshtjes zgjedhore/Slanje SMS-a na dan izborne tišine/Sending SMSs on the election silence dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33306-10-2019 18:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKoalicioni AAK-PSDPrishtinë/Priština/PristinaPublikimi i mesazheve nëpërmjet mjeteve elektronike/Objavljivanje poruka putem elektronskih sredstava/Making messages public through electronic meansI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
33006-10-2019 18:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintAgim VuniqiKVVPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
27206-10-2019 17:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRNPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP