Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
109519-11-2017 15:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKPrishtinë/Priština/PristinaPromovim i subjektit politik në ditën e votimit/Promovisanje političkog subjekta na dan glasanja/Promoting a political subject on the election dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
109619-11-2017 15:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN GENTRINA NUKA, MIMOZA KUSARIPrishtinë/Priština/PristinaPromovim i subjektit politik në ditën e votimit/Promovisanje političkog subjekta na dan glasanja/Promoting a political subject on the election dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
108419-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKPrishtinë/Priština/PristinaPromovim i subjektit politik në ditën e votimit/Promovisanje političkog subjekta na dan glasanja/Promoting a political subject on the election dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
108519-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN ZAFIR BERISHAPrishtinë/Priština/PristinaPromovim i subjektit politik në ditën e votimit/Promovisanje političkog subjekta na dan glasanja/Promoting a political subject on the election dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
108619-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN ZAFIR BERISHAPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
108719-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN ZAFIR BERISHAPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
108819-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN DRITA MILLAKUPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
108919-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN NEZIR ÇOÇAJPrishtinë/Priština/PristinaPromovim i subjektit politik në ditën e votimit/Promovisanje političkog subjekta na dan glasanja/Promoting a political subject on the election dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
109019-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN ZAFIR BERISHAPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
109119-11-2017 11:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintBIRN SHAQIR TOTAJPrishtinë/Priština/PristinaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP