Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
34807-10-2019 18:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintKOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTPKVVPrizren/Prizren/PrizrenParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35007-10-2019 18:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKKVVPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34707-10-2019 18:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKKVVShtime/Štimlje/StimljeBartja e votave nga një subjekt politik në tjetrin subjekt politik/Prebacivanje glasova jednog političkog subjekta drugom političkom subjektu/Transfer of votes from one political subject to another political subjectI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34607-10-2019 16:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintSRPSKA LISTAKVVGraçanicë/Gračanica/GracaniceNxitja e urrejtjes/ Podsticanje mržnje/ Encouraging hatredI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34207-10-2019 16:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKKVVGjilan/Gnjilane/GjilanMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34107-10-2019 16:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintSejdi HoxhaKVVPrishtinë/Priština/PristinaMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34307-10-2019 16:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintKoalicioni NISMA-AKR-PDKVVPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi në KVV-KKZ-QNRI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34407-10-2019 16:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintKoalicioni NISMA-AKR-PDKVVPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi në KVV-KKZ-QNRI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34507-10-2019 16:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintKoalicioni NISMA-AKR-PDKVVPrishtinë/Priština/PristinaMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
31407-10-2019 15:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA LIBERALE EGJIPTIANEIRDKFushë Kosovë/Kosovo Polje/Fushe KosovePublikimi i mesazheve nëpërmjet mjeteve elektronike/Objavljivanje poruka putem elektronskih sredstava/Making messages public through electronic meansI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP