Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
111124-11-2017 11:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintVlora VuthajKQZIstog/Istok/IstogMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
110920-11-2017 19:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrishtinë/Priština/PristinaMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111020-11-2017 19:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrishtinë/Priština/PristinaPavlefshmëria e fletëvotimeve/Nevalidnost glasačkih listića/Invalidity of the ballot papersI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
110820-11-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrizren/Prizren/PrizrenMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
110720-11-2017 18:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prizren/Prizren/PrizrenParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
110620-11-2017 18:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKRahovec/Orahovac/RahovecShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
110520-11-2017 17:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKKZDragash/Dragaš/DragashMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
110420-11-2017 16:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintAlternativaTeuta Palaska Gjakovë/Djakovica/GjakovaParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
110320-11-2017 15:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!KVVPrishtinë/Priština/PristinaManipulim me vota/ Manipulacija sa glasovima /Manipulation of votesDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
110220-11-2017 14:25:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrishtinë/Priština/PristinaManipulim me vota/ Manipulacija sa glasovima /Manipulation of votesDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision