Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
111524-11-2017 17:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintGenc ShurdhajKQZMalishevë/Mališevo/MalisheveMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111424-11-2017 15:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKkqzIstog/Istok/IstogManipulim i votave me post nga Votuesit Jashtë Kosovës/Manipulacija sa glasovima pristiglim putem pošte od Birača Van Kosova/Manipulating votes by post of voters outside KosovoDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
111324-11-2017 15:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintBardhyl SylejmaniKQZViti/Vitina/VitiMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111224-11-2017 14:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintSRPSKA LISTAQNRKllokoti/Klokot/KlokotParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
111124-11-2017 11:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintVlora VuthajKQZIstog/Istok/IstogMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
110920-11-2017 19:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrishtinë/Priština/PristinaMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111020-11-2017 19:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrishtinë/Priština/PristinaPavlefshmëria e fletëvotimeve/Nevalidnost glasačkih listića/Invalidity of the ballot papersI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
110820-11-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVPrizren/Prizren/PrizrenMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
110720-11-2017 18:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prizren/Prizren/PrizrenParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
110620-11-2017 18:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKRahovec/Orahovac/RahovecShpërndarja ose shfaqja e çfardo lloj materjali në ndonjë QV në afërsi prej 100 m/Raspodela ili prikazivanje bilo kakvog materijala u nekom od BC-a u blizini od 100 m/Distribution or appearance of any material to any PS in 100 m vicinityDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision