Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
36009-10-2019 11:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintGranit RushitiPajazit MusaLeposaviq/Leposavič/LeposaviqPengim në punën e komisionerve në ditën e votimit/Ometanje komisionera pri radu na dan glasanja/Inhibition to the work of commissioners in the election dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36109-10-2019 11:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKKVViti/Vitina/VitiMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36209-10-2019 11:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintArijeta RexhepiJeton RexhepiGjilan/Gnjilane/GjilanPengim në punën e komisionerve në ditën e votimit/Ometanje komisionera pri radu na dan glasanja/Inhibition to the work of commissioners in the election dayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36309-10-2019 11:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintRinor MujajXhafer TahiriPejë/Peč/PejaThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35908-10-2019 16:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintRexhep MazrekuKKVPrishtinë/Priština/PristinaMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
37208-10-2019 15:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintRexhep MazrekuKKVPrishtinë/Priština/PristinaMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35808-10-2019 15:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintVesel KrasniqiKQZMalishevë/Mališevo/MalisheveMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35708-10-2019 13:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS - PDAKKQZFerizaj/Uroševac/FerizajParregullësi në KVV-KKZ-QNRI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
35608-10-2019 11:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintLulzim MziuKQZPrishtinë/Priština/PristinaLista Përfundimtare e Votuesve/ Konačni Birački Spisak/ Final Voters ListI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
34907-10-2019 18:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintKOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI - KDTPKVVPrizren/Prizren/PrizrenParregullësi në KVV-KKZ-QNRI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP