Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
112130-11-2017 13:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKKQZKlinë/Klina/KlinaEkzistimi i emrave të personave të vdekur në listat e votuesve/Postojanje imena umrlih osoba u biračkim spiskovima/Dead people names in the list of votersDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
112030-11-2017 12:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKRahovec/Orahovac/RahovecMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
111830-11-2017 12:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintShukrije ShalaKomisioni Qendror Zgjedhor KQZKlinë/Klina/KlinaShpërndarja e ulëseve për kuvend komunal/Raspodela mesta za skupštinu opštine/Distribution of seats for the municipal assemblyI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111930-11-2017 12:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKQENDRON KASTRATIKamenicë/Kamenica/KamenicaAnkesë kundër vendimit te KQZ-sëI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111730-11-2017 10:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKKVVDragash/Dragaš/DragashParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111627-11-2017 13:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintKRENARE KUKLECIKQZIstog/Istok/IstogMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111524-11-2017 17:05:00Ankesë/Žalba/ComplaintGenc ShurdhajKQZMalishevë/Mališevo/MalisheveMungesa e votave/Nedostatak glasova/Lack of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111424-11-2017 15:55:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKkqzIstog/Istok/IstogManipulim i votave me post nga Votuesit Jashtë Kosovës/Manipulacija sa glasovima pristiglim putem pošte od Birača Van Kosova/Manipulating votes by post of voters outside KosovoDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
111324-11-2017 15:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintBardhyl SylejmaniKQZViti/Vitina/VitiMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
111224-11-2017 14:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintSRPSKA LISTAQNRKllokoti/Klokot/KlokotParregullësi gjatë numërimit të votave dhe mos regjistrimi ne FPR ose FRK/ Nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova i neupisivanje u OUR ili ORK/ Irregularities during counting and failure to register them to RCFDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision