Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
37316-10-2019 20:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintAferdita MisiniKQZPrishtinë/Priština/PristinaEkzistimi i emrave të personave të vdekur në listat e votuesve/Postojanje imena umrlih osoba u biračkim spiskovima/Dead people names in the list of votersNe Progres/U Progresu/In Progress
37416-10-2019 17:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintLËVIZJA VETËVENDOSJE!KQZPrishtinë/Priština/PristinaPavlefshmëria e fletëvotimeve/Nevalidnost glasačkih listića/Invalidity of the ballot papersNe Progres/U Progresu/In Progress
37010-10-2019 11:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintHasan AliuKKVViti/Vitina/VitiMë pak vota janë publikuar në rezultatin preliminar se sa i posedon/Broj glasova objavljenih u preliminarnom rezultatu je manji nego što ih poseduje kandidat/Less votes published on the preliminaty result than actually possessedI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
37110-10-2019 10:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintSelmani EmsaleKQZPrishtinë/Priština/PristinaLista Përfundimtare e Votuesve/ Konačni Birački Spisak/ Final Voters ListDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
36909-10-2019 16:30:00Ankesë/Žalba/ComplaintHaxhi ShalaKVVLipjan/Lipjan/LipjanMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36809-10-2019 16:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintKoalicioni NISMA-AKR-PDKVVPrishtinë/Priština/PristinaMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36709-10-2019 14:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintKoalicioni NISMA-AKR-PDKVVPrishtinë/Priština/PristinaMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36509-10-2019 14:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintSAVEZ KOSOVSKIH SRBAMTS DOOLeposaviq/Leposavič/LeposaviqThyerje e Heshtjes Zgjedhore në çfardo mënyre/Kršenje izborne tišine na bilo koji način/Breaking election silence in any wayI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36609-10-2019 14:00:00Ankesë/Žalba/ComplaintPKS - Partija Kosovski SrbaKVVLeposaviq/Leposavič/LeposaviqVotim i dyfishtë/Duplo glasanje/Double VotingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
36409-10-2019 13:35:00Ankesë/Žalba/ComplaintAdriana PajazitEdis HotiPrishtinë/Priština/PristinaParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP