Kerkim i avancuar
Numri i rastit/ Broj slučaja/ Case number Data e pranimit / Datum prijema/ Receipt Date Lloji i rastit / Vrsta slučaja/ Case Type Emri i ankuesit / Ime žalioca/ Name of complainant Emri i shkelësit të pretenduar / Ime navodnog počinioca/ Name of alleged offender Komuna / Opština/ Municipality Natyra e rastit / Priroda slučaja/ Case nature Statusi / Status/ Status Lloji i vendimit / Vrsta odluke/ Decision type Vendimi i Gjykatës Supreme / Odluka Vrhovnog Suda/ Supreme Court decision
113318-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogPresion ndaj votuesve për ta votuar subjektin e caktuar politik/Pritisak nad biračima da glasaju određeni politički subjekat/Pressure on voters to vote a certain political subjectDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
113418-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
114018-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
114118-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogParregullësi gjatë Votimit/ Nepravilnosti tokom Glasanja/ Irregularities during votingDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
112605-12-2017 14:20:00Ankesë/Žalba/ComplaintArtë MaliqiKQZKamenicë/Kamenica/KamenicaShpërndarja e ulëseve për kuvend komunal/Raspodela mesta za skupštinu opštine/Distribution of seats for the municipal assemblyI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
112801-12-2017 18:40:00Ankesë/Žalba/ComplaintALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS - AAKLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKIstog/Istok/IstogManipulim me vota/ Manipulacija sa glasovima /Manipulation of votesDuke pritur për vendim te PZAP/Cekanje za odluku iz ECAP-a/Waiting for ECAP Decision
112530-11-2017 14:50:00Ankesë/Žalba/ComplaintLIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - LDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaManipulim me vota/ Manipulacija sa glasovima /Manipulation of votesDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
112430-11-2017 14:45:00Ankesë/Žalba/ComplaintPARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDKLËVIZJA VETËVENDOSJE!Prishtinë/Priština/PristinaManipulim me vota/ Manipulacija sa glasovima /Manipulation of votesDuke pritur për vendim te Gjykates Supreme/Cekanje za Odluku od Vrnhog Suda/Waiting for Supreme Court Decision
112330-11-2017 13:15:00Ankesë/Žalba/ComplaintFATMIR RASHITI-KANDIDAT I PAVARURKVVShtime/Štimlje/StimljeManipulim me vota/ Manipulacija sa glasovima /Manipulation of votesI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP
112230-11-2017 13:10:00Ankesë/Žalba/ComplaintVasilika ZotajKQZPrishtinë/Priština/PristinaMospërputhje të votave të FRK-së ose FPR-së dhe atyre të publikuara nga KQZ-ja/Neusklađenost broja glasova u ORK-u sa brojem objavljenih glasova od strane CIK-a/Inconsistency between CRF votes and the ones published by CECI Vendosur nga PZAP/ Odlučen od IPŽP/ Decided by ECAP